Επισκόπηση Φυτοϋγειονομικής Νομοθεσίας

1) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ

1.1  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Π.Ο.Ε.).
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙA ΚΑΙ TH ΦΥΤΟΥΓΕΙA

(W.T.O. - AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES). 
1.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ FAO
(INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION / FAO).
Ν. 3495/2006 (Α΄ 215) «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών». 
1.3 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ISPMs). 
1.4  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS)

2)  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2.1  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 365/2002 (Α΄ 307)
περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της ορισμένων Οδηγιών.

2.2  Κωδικοποιημένη μορφή άρθρων του ΠΔ-365-2002 (A' 307)
Τροποποίηση Π.Δ.365-2002 YA 14063-137308 2017 B 4639
Παράρτημα VII
Παράρτημα IX
Παράρτημα X (X)
Παράρτημα X (XI)
Παραρτήματα Ι  ΙΙ ΙΙΙ IV V
Παραρτήματα Ι II III IV V (2)
ANNEX-I-CONSOLIDATED , ANNEX-ΙΙ -CONSOLIDATED , ANEX-III-CONSOLIDATED , ANNEX-IV-CONSOLIDATED , ANNEX-V-CONSOLIDATED
Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV,V του άρθρού 26 του Π.Δ. 365-2002
Τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, III, IV του άρθρου 26 του Π.Δ. 365-2002
2.2α) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 690/2008,Κανονισμός 2018-791 ΕΕ, Κανονισμός 690-2008-consolidated
Εφαρμογή οδηγίας 2000-29-ΕΚ (Dec 2014-917 EE)
για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα

2.3  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (CONTROL DIRECTIVES).
1. Clavibacter michiganenesis spp. sepedonicus
2. Kυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας … … Υπόδειγμα αίτησης  
3. Synchyrtium endobioticum
4. Ralstonia solanacearum
5. San Jose

2.4  ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Kαθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών
2. Έλεγχοι σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου
3. Υποδείγματα Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας
4. Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων … … Υπόδειγμα

2.5 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Epitrix spp ,Epitrix spp. Λήψη εκτάκτων μέτρων Απόφαση 2012-270-EE  ,Αποφάση 2016-1967-EE, Τροποποίηση απόφασης 2012-270-ΕΕ Απόφαση 2018-5-EΕ, Ανεπίσημη Κωδικοποίηση 2012-270-ΕΕ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/789 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , Τροποποίηση 2015-789 Απόφαση 2017-2352-EE, Τροποποίηση 2015-789 Απόφαση 2016-764-EE, Τροποποίηση 2015-789 Απόφαση 2015-2417-ΕΕ,Τροποποίηση 2015-789 Απόφαση 2018-927-EE,Τροποποίηση 2015-789 Απόφαση 2018-1511-ΕΕ,Xylella fastidiosa ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2015-789-ΕΕ,Διορθωτικό 2018-1511-ΕE,Διορθωτικό 2015-789-ΕE
Φρούτα - Λαχανικά Ινδίας- 2014-237-EE
Anoplophora chinensis  Εκτελεστική Απόφαση 2012-138-ΕΕ , Απόφαση 2014-356-ΕΕ , Κωδικοποίηση 2012-138-ΕΕ
Anoplophora glabripennis
Diabrotica virgiferaΤεχνικές λεπτομέρειεςΚωδικοποιημένη μορφήΣύσταση Επιτροπής
Dryocosmus kuriphilus, Κατάργηση εκτάκτων μέτρων για D. kuriphilus
Gibberella circinata

Pepino mosaic virus
Phytophthora ramorum Αποφάση 2016-1967-EE Κωδικοποίηση 2002-757-ΕΚ-REV3
Potato spindle tuber viroid, Κατάργηση απόφασης 2007-410-ΕΚ  
Rhynchophorus ferrugineus Τεχνικές
  λεπτομέρειες  … Απόφαση Κωδικοποιημένη
Thrips palmi
Κατάργηση απόφασης 2007-365-ΕΚ Απόφαση 2018-490-ΕΕ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ&ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
ΝΗΜΑΤΩΔΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ  ….EU protocolΑνεπίσημη Μετάφραση
        …Κωδικοποιημένη Απόφαση 2006/133/ΕΚΠίνακας
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ … Εφαρμογή της απόφασης 2004_4Κωδικοποιημένη Απόφαση
B. xylophilus Απόφαση 2015-226- EE, Τροποποίηση απόφασης 2012-535-ΕΕ,
Τροποποίηση απόφασης 2012-535-ΕΕ. Απόφαση-2018-618-ΕΕ, Κωδικοποίηση απόφασης 2012-535-EE
, ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 638-2018-EE Spodoptera frugiperda.pdf
2.6 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Κ. ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (DEROGATIONS) ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/29/EΚ.
           1. Κορμοί Δρυός μη Αποφλοιωμένοι-ΗΠΑ
           2. Ξυλεία Κωνοφόρων-ΗΠΑ Kiln Dried
           3. Ξυλεία Κωνοφόρων-Καναδά Kiln Dried
           4. Σπόροι γεωμήλων προς φύτευση - Καναδάς, Απόφαση 2014-368-ΕΕ, Κωδικοποίηση 2011-778-ΕΕ
           5. Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας - ΗΠΑ, Απόφαση 2015-179-EE, Ξύλινα μέσα συσκευασίας ΗΠΑ -Παράταση Απ. 2017 2187 EE
           6. Αποφλοιωμένη Πριστή Ξυλεία ΗΠΑ, ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2013-780-ΕΕ
           7. Ξυλεία Φράξου ΗΠΑ Απόφαση 2018-1203 EE
           8. Εισαγωγή χώματος μολυσμένου από παρασιτοκτόνα. Απόφαση 2017-487-ΕΕ
           9. Ξυλεία Φράξου Καναδάς - Παράταση Απ. 2017 2180 EE , Τροποποίηση 2016-412-ΕΕ Απόφαση 2018-1970-ΕΕ, Απόφαση 2016-412-ΕΕ Ξυλεία Φράξου-Καναδά, Ανεπίσημη Κωδικοποίηση Φράξος-Καναδάς 2016-412-ΕΕ
2.7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ & ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ. (PEST FREE AREAS)
           1. Clavibacter michiganensis σε σπόρους μηδικής ΚΑΝΑΔΑΣ
           2. Απόφαση της Επιτροπής 2006-473EK
           3. Απόφαση 91-261ΕΟΚ
   4. Clavibacter michiganensis Βοσνια 2015-1199-EE
   5. Guignardia citricarpa Νότια Αφρική Dec 2015-1175 EEΑπόφαση της Επιτροπής 2006-473EK-CONSOLIDATED July 2015
           6. Agrilus planipennis ΗΠΑ Απόφαση 2416-2015-EE  ,Τροποποίηση Απόφασης 2015-2416-EE, ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2015-2416-ΕΕ
2.8 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Κ. ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.
 
           1. Consolidated version Final text CIRCAr 2010
           2. ΕU-USA working procedure-GR ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Η.Π.Α
           3. Απόφαση αριθ. 1-2010 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΛΒΕΤΙΑ

3) ΕΘΝΙΚΗ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ)

3.1 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

3.1.1 KYA 264074 -2009 B607 Τέλη ISPM15

3.1.2 KYA 264074 -2009 B607-Πρόσθετα τέλη
3.1.3 KYA 289666-2008 B1159-Κανονικό ωράριο

4) ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ.


4.1  Τα Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.
C. michiganensis Y.A. 94014-2001 , C. michiganensis Y.A. 94837-2000 , C. platani K.Y.A. 119999-22-9-2004 , L. huidobrensis YA 329359-1994 , T.Y.L.C.Y. ΥΑ 85523-2001 , ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ ΚΥΑ 121285-665-2006,ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ-ΤΡΟΠΟΠ KYA 4084-56103-2018 B 1373
Synchytrium endobioticum YA 10417 101043 B3635 , Synchytrium endobioticum ΥA 456-5861-2012 Β159, Ανεπίσιμη Κωδικοποίηση YΠ. ΑΠ. 456-5861-2012
4.2
Η ανάθεση στο Μ.Φ.Ι. του έργου των επισήμων εργαστηριακών αναλύσεων για τις επίσημες ετήσιες Επισκοπήσεων (Surveys)
4.3

Άλλες Υπουργικές Αποφάσεις:
1. Εξαίρεση από την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο (Φυτοϋγειονομικό Μητρώο).
2. Η Σήμανση των κονδύλων πατάτας που δεν προορίζονται για σπορά.
Ο Ορισμός των Υπηρεσιών Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, των Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών και των καθηκόντων τους:
α) στις Περιφερειακές Ενότητες , ΚΥΑ 6148-84029-2018 ΦΕΚ Β 2557
β) στις Δασικές ΥπηρεσίεςΤροποποίηση απόφασης 102569_ 28-11-11 KYA 72-1191_3-1-19
Φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές ΠΚΠΦ&ΠΕ Απόφαση ορισμού ΦΕ-ΠΚΠΦ_8717-87833-2012 Β2494

5)  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

5.1  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
5.2
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
5.3
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 117604/2006 (Β΄ 437) «Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πριστής ξυλείας.», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISPM15 ΤΟΥ FAO. 

6)  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ :
1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ.
2. Η εφαρμογή του εν λόγω Πρωτοκόλλου στη χώρα μας γίνεται με την ΚΥΑ 135635/2009 (Β΄ 2614) «Καθορισμός των φυτοϋγειονομικών όρων εξαγωγής, στη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας, νωπών καρπών ακτινιδίων που κατάγονται από ορισμένες περιοχές της Χώρας.»
3. Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 135635/2009 (Β΄ 2614)
Ν. 4073-2012 Κύρωση Φυτ. Απαιτ. για εξαγωγή ακτινιδίων στην Κίνα

ΥΑ 6163-69787-2016 Τροποποίηση Φυτ. Απαιτ. για εξαγωγή ακτινιδίων στην Κίνα
 7) INTERNET SITES ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ